عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 23 هفته دادگستري صفحه 353 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/25

موردي كه با وجود وصي نصب قيم براي صغير لازم است