عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5654
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/25
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ وزير مشاور

وزارت آب و برق

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/43 بنا به پيشنهاد شماره 49ـ 15/1/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 48 /م ح 12/1/43 سازمان برنامه به استناد ماده 2 قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمودند که اساسنامه سازمان برق ايران بشر زير اصلاح شود‌.


روابــــط صریـــــــــح