عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 20 هفته دادگستري صفحه 306 و 307 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/6/29

طرز رفع مزاحمتي كه بصورت احداث ديوار است، تمبر شكوائيه تصرف عدواني و رفع مزاحمت، تمبر مالياتي وكيل در دعوي تصرف عدواني ورفع مزاحمت


روابط زیرمجموعه