عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 10 هفته دادگستري 149 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/1/29

نظريّه بدون شماره ـ 1343/1/29 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابط زیرمجموعه