عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5654
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/25
  • تعداد مواد:8
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اساسنامه سازمان برق تهران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/43 بنا به پيشنهاد شماره 441 مورخ 6/3/43 وزارت آب وبرق به استناد قسمت اخير ماده 3 قانون تاسيس وزارت آب و برق اساسنامه شماره 30483 مورخ 18/5/41 بنگاه برق تهران را لغو و اساسنامه سازمان برق تهران را بشرح پيوست که مشتمل بر 8 ماده و 1 تبصره بجاي ان تصويب مي‌نمايد‌.


روابــــط صریـــــــــح