عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 26 هفته دادگستري صفحه 22 و 23 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/11/10

تحصيل تابعيت، شرط اقامت قبل از هجده سالگي براي كسيكه از پدر خارجي تولد يافته


روابط زیرمجموعه