عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5828
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/29
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1343/8/30

آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب‌بازان نيروي دريايي شاهنشاهيروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه