عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5695
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/15
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/11/30
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/17

قانون واگذاري حقوق ارتفاقي خالصه در بازار قپانكندي مياندوآب به شير و خورشيد سرخ ايران