عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1343/8/23

انتشار حكم وسيله درج در مطبوعات، لزوم انتشار حكم راجع به ثبت علائم تجاري در مطبوعات


روابط زیرمجموعه