عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5654
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/25
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

وزارت آب و برق

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/43 بنا به پيشنهاد شماره 87 24/1/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 1874 ـ 24/1/43 وزارت کشاورزي به استناد ماده 2 قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمودند که بنگاه مستقل آبياري با بودجه مربوطه و با توجه به صورت مجلس مورخ 17/1/43 تنظيمي بين دو وزارتخانه مذکور منضم به اين تصويب‌نامه به‌‌وزارت آب و برق منتقل و کليه وظايف و اختيارات وزارت کشاورزي و وزير کشاورزي مندرج در قوانين و مقررات مربوطه به وزارت آب و برق و وزير آب و برق واگذار بشود‌.


روابــــط صریـــــــــح