عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/22
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/3/27

قانون مربوط به حق باربري كالاي صادراتي