عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 25 هفته دادگستري صفحه 6 و 7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/12/5

تابعيت زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كرده ، برگشت به تابعيت ايراني


روابط زیرمجموعه