عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5866
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 19 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/28
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/9/25

لايحه ‌قانوني موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان راجع به سرويسهاي هوايي و بازرگاني مابين قلمرو‌دو دولت و ماوراء آنها