عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5658
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
  • یادداشت:اظهار ملاحظات مجلس سنا در‌تاريخ يازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/21

قانون مربوط به پرداخت حقوق تا پايان مهر ماه 1341 كاركنان سازمان منحله مسكن