عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5879
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/10/23
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/10

قانون راجع به افسران و كاركنان اداره امور انتظامي‌راه‌آهن