عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5762
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/4
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/20

قانون مربوط به تجويز عدم رعايت تشريفات مناقصه نسبت به معاملات تا 150 هزار ريال در وزارت جنگ