عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5649
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/1/25
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/2/23

قانون راجع به واگذاري تجديد ساختمان اسكله گمرك آبادان به شركت ملي نفت