عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره ***** قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/4/14

هزينه اعتراض بر درخواست تصديق انحصار وراثت


روابط زیرمجموعه