عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 3532 در تاریخ 1343/12/17

امضاء ذيل سند عليه امضاء كننده دليل است.

نظر به اين كه طبق ماده 1301 ق.م امضاي ذيل سند عليه امضاء كننده دليل است و فرجامخواه براي اثبات اين ادعا كه مندرجات متن رسيد از ناحيه او نوشته نشده بوده دليلي اقامه نكرده، سند مزبور قانوني و معتبر شناخته مي شود.