عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5798
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/17
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/9

قانون راجع به خريد 15 دستگاه كاميون كمپرسي براي حفاظت راه‌هاي آسفالته