عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5762
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/4
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/15

قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده 3 قانون استخدام پرستاران

‌تبصره ذيل به عنوان تبصره2 به ماده 3 قانون استخدام پرستاران مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين اضافه مي‌گردد:
‌تبصره 2ـ وزارت بهداري مجاز است به منظور رعايت كامل شايستگي و صلاحيت فني داوطلبان ورود به كلاس دوره تكميلي افراد مذكور در اين ماده ‌را از طريق مسابقه ورودي با در نظرگرفتن مقدورات و امكانات خود تعيين و به كلاس معرفي نمايد.
‌استفاده از مزاياي اين قانون موكول به موفقيت در امتحانات مربوطه خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه