عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5810
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/7
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/15
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/9/18

قانون تفكيك وزارت فرهنگروابــــط صریـــــــــح