عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي

‌اصلاح ماده 3 و الحاق مواد 4 و 5 و 6 به آيين‌نامه‌هزينه‌هاي قابل قبول «مصوب 18 فروردين 1335»

مصوب 1343/12/3كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه