عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5909
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/2
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/20
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/2/7

قانون سپاه بهداشت