عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5634
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/31
مصوبه‌‌ وزير مشاور

وزارت آب و برق

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1343/3/13 بنا به پيشنهاد شماره 40ـ9/3/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 68 / م مورخ 5/3/43 سازمان برنامه به استناد ماده 2 قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمودند که وظايف و اختيارات سازمان برنامه و مدير عامل سازمان برنامه در موسسات زير‌:
1) سازمان آب و برق خوزستان
2) سازمان آب و برق کرج
3) سازمان آب و برق آذربايجان
4) سازمان آب و برق منطقه سفيد رود
به وزارت آب و برق و وزير آب و برق واگذار شود‌.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است‌.


روابــــط صریـــــــــح