عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي

‌تصميم متخذه كميسيون همكاري مجلسين‌به استناد قانون اعطاي اختيار به كميسيون همكاري مجلسين

«‌مصوب 24 آذر ماه 1335» ‌كميسيون همكاري مجلسين به استناد قانون اعطاي اختيار به‌كميسيون همكاري مجلسين مصوب 28 ارديبهشت ماه 1329 به مسايل مربوط به اعمال‌حقوق و اختياراتي كه به موجب قانون اساسي و متمم آن براي مجلسين مقرر گرديده در جلسه 24 آذر ماه 1335 تصميم ذيل را اتخاذ نموده كه به مورد‌اجرا گذارده شود:


روابــــط صریـــــــــح