عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5889
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/23
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/30
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون راه در تاریخ 1343/9/4

آئين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري

ماده 1 ـ منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط دوراهي ها و ساختمانهاي مربوطه است [...ادامه]

ماده 2 ـ احداث هر خط فرعي صنعتي و يا تجاري موکول به تصويب هيئت [...ادامه]

ماده 3 ـ تهيه طرحها و نقشه‌ها و دستورات فني کليه خطوط صنعتي و تجاري [...ادامه]

ماده 4 ـ آنچه زمين براي احداث خط و حريم ان و ساير تاسيسات مربوط [...ادامه]

ماده 5 ـ هزينه نقشه برداري و کليه‌هزينه‌هاي ساختمان خط صنعتي و تجاري از اولين سوزن [...ادامه]

ماده 6 ـ کليه زير سازي خطوط فرعي و اراضي ملکي متصرفي مندرج در ماده 4 [...ادامه]

ماده 7 ـ راه آهن تا ده سال متوالي در آخر هر سال يک دهم بهاي [...ادامه]

ماده 8 ـ در صورتيکه احداث خط صنعتي يا تجاري مستلزم احداث ايستگاه فرعي باشد [...ادامه]

ماده 9 ـ تعميرات و نگاهداري خطوط صنعتي و تجاري اعم از زير سازي يا روسازي [...ادامه]

ماده 10 ـ چنانچه بر اثر بي مبالاتي متصديان بنگاه صنعتي و يا تجاري تعميري [...ادامه]

ماده 11 ـ چنانچه از طرف موسساتي که طبق آئين‌نامه سابق براي آنها خطوط صنعتي [...ادامه]

[امضاء] آئين‌نامه فوق مشتمل بر يازده ماده و 7 تبصره که در تاريخ دوشنبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح