عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 19 هفته دادگستري صفحه 291 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/6/9

ايرادات، اثبات درستي ايراد به عهده چه كسي است


روابط زیرمجموعه