عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5799
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/20
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/1

قانون واگذاري قريه علي‌آباد ورامين جهت استفاده دامداري ارتش به وزارت جنگ