عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 27 هفته دادگستري صفحه 38 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/8

پژوهشخواهي از قرار امتناع از رسيدگي و قرار رد دعوي، طرح دعوي مجدد پس از قطعيت قرار امتناع از رسيدگي و قرار رد دعوي


روابط زیرمجموعه