عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/1
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/11/28

‌لايحه مربوط به معافيت حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي صفحات موسيقي كه توسط هيأت نمايندگي سازمان ملل‌متحد در ايران براي فروش به نفع پناهندگان وارد مي‌شود

‌شماره 1090 به تاريخ 1343/10/24
‌وزارت اقتصاد
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 42.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 1.224 مورخ 1342/1/19 وزارت اقتصاد تصويب نمودند صفحات موسيقي كه توسط‌هيأت نمايندگي سازمان ملل متحد در ايران براي فروش به نفع پناهندگان وارد شده و يا وارد خواهد شد از پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و غير‌گمركي (‌به استثناء باربري و انبارداري) معاف مي‌باشد.
‌دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز اين تصويبنامه را تحصيل نمايد.