عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5815
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/13
  • تعداد مواد:11
مصوبه‌‌ وزير دادگستري

آئين‌نامه

آئين‌نامه انجمن حمايت زندانيان مرکز که طبق اجازه ماده 24 تصويب نامه شماره 2796 ـ 22/2/36 هيئت وزيران به تصويب هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان مرکز رسيده است‌.

ماده 1 ـ انجمن داراي قسمتهاي ذيل مي‌باشد‌: الف ـ امور اجتماعي [...ادامه]

ماده 2 ـ هريک از قسمتهاي انجمن تحت نظر و مسئوليت مدير مديرعامل انجام وظيفه [...ادامه]

ماده 3 ـ مدير عامل مسئول اجراي تصميمات هيئت مديره است‌.

ماده 4 ـ هيئت مديره مجاز است راسا اقدام به تاسيس کارگاهها در داخل زندان [...ادامه]

ماده 5 ـ قسمت اجتماعي انجمن به تعداد کافي مدد کار دارد که به‌زندانيان کمکهاي [...ادامه]

ماده 6 ـ قسمت مالي انجمن مرکب از يک حسابدار و در صورت لزوم چندنفر [...ادامه]

ماده 7 ـ قسمت اداري انجمن داراي يک يا چندين نفر کارمند است که بنا [...ادامه]

ماده 8 ـ کليه پرداختها بايد با تصويب هيئت مديره باشد مگر اينکه قبلا براي [...ادامه]

ماده 9 ـ انجمن حق دارد عضويت انجمنهاي بين‌المللي را بپذيرد و حق عضويت بپردازد‌. [...ادامه]

ماده 10 ـ انجمن مي‌تواند به کارمنداني که در استخدام دارد و يا به‌کارمنداني که [...ادامه]

ماده 11 ـ انجمن موظف است در مواقع لزوم به انجمن شهرستانها کمک نمايد و [...ادامه]

[امضاء] اين آئين‌نامه که از طرف هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان در 11 ماده [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه