عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:24
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/1/8
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/3/24

‌اساسنامه سازمان مسكن

«مصوب 1343/3/24» (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)


روابــــط صریـــــــــح