عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5863
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/19
  • تعداد مواد:21
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/15
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/4

‌قانون تأسيس اتاق صنايع و معادن ايران


‌ماده 1 ـ به منظور كمك به توسعه و پيشرفت صنايع و تشويق بهره‌برداري از معادن [...ادامه]

‌ماده 2 ـ اتاق صنايع و معادن ايران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مركز اصلي اتاق صنايع و معادن ايران در تهران است اتاق مي‌تواند شعبي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ وظائف اتاق صنايع و معادن ايران به قرار زير است: 1 [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در هر مورد كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در مواردي كه سازمانهاي مذكور در ماده 5 با نظر اتاق صنايع و [...ادامه]

‌ماده 7 ـ اجازه توسعه تأسيسات صنعتي و معدني و گشايش اعتبارات اسنادي و اعطاي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در مواردي كه طبق قوانين شركت نماينده اتاق بازرگاني پيش‌بيني شده در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ اركان اتاق صنايع و معادن عبارت است از. 1 ـ هيأت [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هيأت نمايندگان اتاق مركب از سي نفر مي‌باشد كه از بين اعضاي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ اشخاص حقيقي يا نمايندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌‌نمايندگي اعضاء مندرج در ماده [...ادامه]

‌ماده 12 ـ اشخاص حقيقي يا نمايندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌نمايندگي اعضاء مندرج در ماده [...ادامه]

‌ماده 13 ـ طرز انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به تشكيل جلسات و موضوع مذاكرات هيأت [...ادامه]

‌ماده 14 ـ وظائف هيأت نمايندگان عبارت است از: 1 ـ تصويب آيين‌نامه‌ها و [...ادامه]

‌ماده 15 ـ هيأت‌رييسه اتاق مركب از هفت نفر است كه يك نفر رييس و [...ادامه]

‌ماده 16 ـ پس از انتخاب نمايندگان اتاق هيأت نمايندگان به رياست مسن‌ترين نماينده تشكيل جلسه [...ادامه]

‌ماده 17 ـ وظائف هيأت‌رييسه به قرار زير است: 1 ـ تهيه بودجه [...ادامه]

‌ماده 18 ـ وظائف و اختيارات رييس اتاق به شرح زير است: 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 19 ـ دبيرخانه به رياست دبير اتاق زير نظر رييس اتاق صنايع و معادن ايران [...ادامه]

‌ماده 20 ـ درآمد اتاق صنايع و معادن از محلهاي ذيل تأمين مي‌شود: [...ادامه]

‌ماده 21 ـ امور مالي و مصرف درآمدهاي اتاق صنايع و معادن تابع مقررات مربوط به [...ادامه]

[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر بيست و يك ماده و هشت تبصره كه لايحه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح