عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5883
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/10/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/5/4

‌قانون مربوط به لغو ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد مربوط به تشكيلات دادگستري مصوب سال 1339روابط زیرمجموعه