عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5671
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/5/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/22
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/3/11

‌قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشسراي عاليروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه