عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5654
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
  • یادداشت:‌تاريخ اظهار ملاحظات مجلس سنا ‌روز هفتم ارديبهشت ماه 1343
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/8

قانون راجع به تمديد مدت پرداخت وام پنجاه ميليون مارك از بانك كرديت آنشتالتروابــــط صریـــــــــح