عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5837
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/12/11
  • تعداد مواد:33
  • دستگاه مجری:[وزارت آب و برق]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/25
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/3

اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران

«مصوب 1343/9/25» وزارت آب و برق ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل مي‌گردد طبق نقشه پيوست.


روابــــط صریـــــــــح