عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 23 هفته دادگستري صفحه 355 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/24

فساد اموال توقيف شده نزد مأمورين انتظامي


روابط زیرمجموعه