عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5779
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت: قرارداد وين درباره روابط سياسي شامل 53 ماده و قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط به‌تحصيل تابعيت 8 ماده است و قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط به ‌حل اجباري اختلافات 10 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/25
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/7/21

قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي