عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5883
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/10/21
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/19

قانون راجع به الحاق يك تبصره به ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع بيگانهروابط زیرمجموعه