عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 14 هفته دادگستري صفحه 214 و 215 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/1/26
مصوبه‌‌ در تاریخ 1343/3/20

اجراي قرار تحقيق و معاينه محل در خارج از حوزه قضايي


روابط زیرمجموعه