عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5672
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/5/18
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/2/28
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/5

قانون مربوط به صرف نظر كردن بقاياي حق علفچر سال 40 و حق علفچر بهاره قسمتي از مراتع دولتي