عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5654
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/25
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1342/12/1
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/3/4

قانون راجع به اجازه تأسيس كارخانه تهيه و ساخت سموم مربوط به دفع آفات نباتي