عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 16 هفته دادگستري صفحه 242 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/4/9

حق اجرا به مجموع مبالغي كه وسيله اجرا وصول ميشود تعلق ميگيرد


روابط زیرمجموعه