عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5866
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/23
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/6
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/13

‌قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق‌الزحمه كاركنان اداره كل هواشناسي