عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5795
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/27
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/8/18

قانون راجع به اجازه خريد لوازم مورد نياز چهل نفر خلبان و مكانيسين‌هاي هواپيماهاي سمپاش اتحاد جماهير شوروي‌اعزامي به ايران براي مبارزه با ملخ