عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5871
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/30
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ وزير كشور ـ وزير دادگستري

آئين‌نامه متمم آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مربوط به وسائل ساختماني و جاده‌سازي

نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي قررات ذيل تصويب مي‌شود‌.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه