عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5642
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
  • یادداشت:‌تاريخ اظهار ملاحظات مجلس سنا: ‌روز شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 1343 شمسي
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/17

قانون راجع به اجازه پرداخت يكصد هزار دلار سهميه تعهد شده دولت ايران در برنامه جهاني تغذيه وابسته به سازمان‌خواربار و كشاورزي ملل متحد