عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 22 هفته دادگستري 337 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/8/20

صلاحيت دادرس علي البدل دادگاه بخش بعنوان جانشين بازپرس با حضور امين صلح


روابط زیرمجموعه